विश्व
पुष्टि - 20,254,662
मृत्यु - 738,930
ठीक- 13,118,618
भारत
पुष्टि - 2,267,153
मृत्यु - 45,353
ठीक- 1,581,640
रूस
पुष्टि - 892,654
मृत्यु - 15,001
ठीक- 696,681
दक्षिण अफ्रीका
पुष्टि - 563,598
मृत्यु - 10,621
ठीक- 417,200
ब्राज़िल
पुष्टि - 3,057,470
मृत्यु - 101,857
ठीक- 2,163,812
अमेरिका
पुष्टि - 5,251,446
मृत्यु - 166,192
ठीक- 2,715,934